กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด มีความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ
จึงได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ให้พนักงานได้รู้จักการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
และองค์กรต่างๆ ได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ขาด โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ทำมา อาทิ

  1. การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  2. การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนเด็กพิการด้านต่างๆ
  3. การบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย
  4. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท

1 2 3