หัวหน้าแผนกจัดส่ง

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป 
3. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
4. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ชอบเรียนรู้และริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจลักษณะการทำงานเป็นทีม
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7. หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

1. ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าในเวลาที่กำหนด และถูกต้องครบจำนวนให้ถึงมือลูกค้า
2. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
4. ดุแลความสะอาดของยานพาหนะให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
5. รายงานคาวมเคลื่อนไหวต่างๆพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตรวจสอบค่าล่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
6. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี