ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุ 40 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี แก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
มีความละเอียด รอบคอบ
มีทักษะด้านการสื่อสาร ,รายงาน และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี  รักความยุติธรรม
ผ่านการปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างน้อย 10 ปี
มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหาร HACCP, GMP, BRC, HALAL ,5s, food safety or in food quality system  และระบบมาตรฐานระบบ ISO ,ตัวชี้วัด KPIs   จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

1.บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล HRM ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท
1.1 งานด้านการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 งานด้านการสรรหา  คัดเลือกพนักงาน
1.3 งานด้านสวัสดิการและเงินเดือน
1.4 งานด้านแรงงานสัมพันธ์
2.บริหารงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท 
2.1 งานด้านการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน
2.2 งานด้านระบบการประเมินผลงาน
2.3 งานด้านการให้ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพนักงาน
2.4 งานด้านการพัฒนาองค์กร
3. กำหนดแผนงานหลักประจำปี สู่ แผนกการปฏิบัติงาน
4. กำหนดแผนงบประมาณประจำปี
5. กำหนด และทบทวน ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี
6. รายงานสรุปตัวชี้วัดผลงานประจำไตรมาศ
7. ให้คำปรึกษางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลล และการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกับฝ่าย/ส่วนงาน
8. งานด้านกฎหมาย ประสานงานกับทีมที่ปรึกษาทางด้านทนายบริษัท
9. ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการ อบต.เทศบาล     
และสถานีตำรวจ
 

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี