หัวหน้าแผนกนำเข้าส่งออก

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ,บริหารธุรกิจ,ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้ด้านการนำเข้าส่งออก สิทธิ์ประโยชน์ทางการค้า 
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีภาวะผู้นำ

รายละเอียด

งานด้าน Import
1.จัดเตรียมรายการกำหนดรับสินค้าเข้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2.จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Invoice / Packing List / Bill Of Lading เป็นต้น เพื่อประกอบการเครียรืสินค้าให้กับตัวแทนเดินพิธีการขาเข้า
3.ติดตามการลำเลียงสินค้าที่นำเข้าเพื่อให้เข้าโรงงานได้ทันตามที่กำหนด
4.งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย
งานด้าน Export
1.รับความต้องการสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง
2.จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ
3.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต เพื่อขอทราบแผนการจัดส่ง พร้อมกับจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.ติดต่อหน่วยงานภายนอกบริษัท สำหรับการจองเรือ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี