กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2562

การบริจาคสิ่งของ, ขนม และอาหาร ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านไร่ประชานุกูล, โรงเรียนบ้านโคก และสภาอุตสาหกรรมจ.สมุทรสาคร ในช่วงเดือนมกราคม 2562

รูปภาพข่าว