กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2563

การบริจาคสิ่งของ, ขนม และอาหาร ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านไร่ประชานุกูล, โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนวัดโคกขาม, โรงเรียนบางน้ำจืด และโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ในช่วงเดือนมกราคม 2563

รูปภาพข่าว