เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายผลิต

Vacancy 4 Units

Requirements

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป 
2. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน 
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี 

Details

1. ควบคุมกระบวนการผลิต
2. บริหารงานและจัดการผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบตามผังโครงสร้างบริษัทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
3. มีการพัฒนา ปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพตามระบบคุรภาพ และ KPI

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event