ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Vacancy 1 Units

Requirements

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ด้านวิศวกรรม)
มีความเป็นผู้นำและมีความคิดในเชิงบวก
หากมีใบอนุญาติ ผอส. และผ่านการทำงานด้านพลังงานมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีการจัดการงานได้
เคยผ่านงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ*** จบสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (จบ4ปีต่อเนื่อง)
เคยผ่านโรงงาน Food และระบบคุณภาพอาหาร ,ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Details

1.ช่วยวางแผน ควบคุม บริหารจัดการ งานด้าน การบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิต , ระบบบอยเลอร์ ,โครงการซ่อมสร้าง ,ระบบน้ำ ลมอัด โยธาระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ การสอบเทียบ และการอนุรักษ์พลังงาน
2.ตรวจสอบ การทำงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ
3.พัฒนาฝึกอบรม เพิ่มความรู้ทักษะ ให้กับพนักงานในสังกัด
4.รายงาน ความคืบหน้า แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้จัดฝ่ายวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
5.จัดทำข้อมูลตัวชี้วัด รายงานข้อมูลตัวชี้วัด KPIs ประจำไตรมาศ
6.กำหนดแนวทาง วิธีแก้ไข กรณีตัวชี้วัดไม่ได้เป้าหมาย  
7.ควบคุมงบประมาณ Cost ให้เป็นไปตามที่กำหนด
8.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event