หัวหน้าแผนกนำเข้าส่งออก

Vacancy 1 Units

Requirements

1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ,บริหารธุรกิจ,ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้ด้านการนำเข้าส่งออก สิทะิประโยชน์ทางการค้า 
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีภาวะผู้นำ

Details

งานด้าน Import
1.จัดเตรียมรายการกำหนดรับสินค้าเข้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2.จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Invoice / Packing List / Bill Of Lading เป็นต้น เพื่อประกอบการเครียร์สินค้าให้กับตัวแทนเดินพิธีการขาเข้า
3.ติดตามการลำเลียงสินค้าที่นำเข้าเพื่อให้เข้าโรงงานได้ทันตามที่กำหนด
4.งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย
งานด้าน Export
1.รับความต้องการสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง
2.จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ
3.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต เพื่อขอทราบแผนการจัดส่ง พร้อมกับจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.ติดต่อหน่วยงานภายนอกบริษัท สำหรับการจองเรือ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event