หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

Vacancy 1 Units

Requirements

เพศชาย และหญิง อายุ ระหว่าง 30 ปีขัึ้นไป 
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร ,อุตสาหกรรมอาหาร ,วิทยาศาสตร์อาหาร
หากมีประสบการณ์การทำงานโดยตรงธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร หรือ Food หรือแปรรูปอาหารขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มี Competency หรือBehavior ด้านภาวะผู้นำ , ความคิดสร้างสรรค์ , การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง , ความละเอียดรอบครอบในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word ,Excel และ PowerPoint ระดับดี 
มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO ฺBRC HACCP GMP ,ฮาลาล และข้อกำหนดของลูกค้า Code of Conduct ,Unilever 
หากมีที่พักอาศัยสมุทรสาคร หรือไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Details

  หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)
1. ควบคุมคุณภาพสายการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2. ตัดสินใจดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
3. รายงานปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
4. สรุปข้อมูลการวัดผลการปฏิบัติงานเตรียมนำเสนอผลงานประจำไตรมาศ
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหา
6. ร่วมจัดทำแผนงานประจำปี (Actions Plan)
7. ร่วมกำหนด Vision และ Mission และเป้าหมายฝ่าย

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event