ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Vacancy 1 Units

Requirements

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุ 40 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี แก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
มีความละเอียด รอบคอบ
มีทักษะด้านการสื่อสาร ,รายงาน และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี  รักความยุติธรรม
ผ่านการปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างน้อย 10 ปี
มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหาร HACCP, GMP, BRC, HALAL ,5s, food safety or in food quality system  และระบบมาตรฐานระบบ ISO ,ตัวชี้วัด KPIs   จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Details

1.บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล HRM ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท
1.1 งานด้านการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 งานด้านการสรรหา  คัดเลือกพนักงาน
1.3 งานด้านสวัสดิการและเงินเดือน
1.4 งานด้านแรงงานสัมพันธ์
2.บริหารงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท 
2.1 งานด้านการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน
2.2 งานด้านระบบการประเมินผลงาน
2.3 งานด้านการให้ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพนักงาน
2.4 งานด้านการพัฒนาองค์กร
3. กำหนดแผนงานหลักประจำปี สู่ แผนกการปฏิบัติงาน
4. กำหนดแผนงบประมาณประจำปี
5. กำหนด และทบทวน ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี
6. รายงานสรุปตัวชี้วัดผลงานประจำไตรมาศ
7. ให้คำปรึกษางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลล และการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกับฝ่าย/ส่วนงาน
8. งานด้านกฎหมาย ประสานงานกับทีมที่ปรึกษาทางด้านทนายบริษัท
9. ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการ อบต.เทศบาล     
และสถานีตำรวจ 
 

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event