ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนคลังสินค้าและขนส่ง

Vacancy 1 Units

Requirements

1.บริหารควบคุมแผนงานคลังสินค้าสำเร็จรูปและการขนส่งให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนด 2.ดำเนินการจัดการข้อมูลเบิก - จ่าย สินค้าสำเร็จรูป ประจำวัน 3.ดำเนินการจัดข้อมูลรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้า 4.ควบคุมความเป็นระเบียบพื้นที่คลังสินค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ และความสะอาดของคลังสินค้า 5.ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสต๊อคสินค้า 6.จัดทำรายงานประจำวันต่างๆเพื่อรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา 7.รายงานการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า และขนส่ง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ต่อผู้บังคับบัญชา 8.ควบคุมการดูแลการจัดงานด้านขนส่งสินค้า ให้ทันและตรงต่อเวลาที่ลูกค้ากำหนด 9.ควบคุมค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา ภายในหน่วยงาน 10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Details

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย - หญิง
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ทุกสาขา
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 5. มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
 6. มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่ง 7 ปี
 7. ถ้ามีประสบการณ์คลังสินค้า-ขนส่ง ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

 • Provident fund
 • Salary increase after a probationary period
 • Annual salary increase
 • Twice-a-year bonuses
 • 6-10 days of annual leave
 • Employee dormitory
 • Diligence allowance (conditional)
 • Seniority allowance (conditional)
 • Other allowances
 • Annual recreation event